Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Surat keterangan masih bekerja sebagai buruh pada pt. Syaukath sejahtera
SURAT KETERANGAN
Nomor : 476 / 2003 / X / 2017


Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama                                : Fauzan, S.Pd.I
Jabatan                              : Sekretaris Desa
Alamat                               : Desa Juli Tambo Tanjong Kec. Juli Kab. Bireuen
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama                                : Sukarni
Tempat/Tgl.Lahir               : Beunyot, 07 Desember 1974
NIK                                                : 1111094712740001
NO. KK                               : 1111092401080082
Kewarganegaraan              : Indonesia
Status Perkawinan             : Kawin
Pekerjaan                           : Mengurus Rumah Tangga 
Alamat                               : Dusun            : Meunasah Baro
                                            Desa              : Juli Tambo Tanjong
                                            Kecamatan     : Juli
                                     Kabupaten     : Bireuen   
Benar yang namanya tersebut di atas penduduk Dusun Meunasah Baro Gampong Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
DAN YANG BERSANGKUTAN BENAR SAMPAI SAAT INI  MASIH BEKERJA SEBAGAI BURUH PADA PT. SYAUKATH SEJAHTERA.
Demikian Surat Keterangan Domisili ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di           :  Juli Tambo Tanjong
Pada Tanggal                        :  19 Oktober2017
                                                                       
a.n. Keuchiek
Sekretaris Desa Juli Tambo Tanjong


Fauzan, S.Pd.I