Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Syarat-syarat pengurus Tuha Lapan Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 tahun 2018


(2) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  1. bertaqwa kepada Allah SWT; 
  2. jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat; 
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); 
  4. berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun; 
  5. mengerti adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat; 
  6. memiliki kemampuan, kecakapan dan kemauan dalam pemberdayaan masyarakat; 
  7. tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku;
  8. taat  menjalankan syariat Islam dan Mampu membaca Al-Quran; dan
  9. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.