Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pendidikan Keimanan


A.    Pendidikan Keimanan

            Diantara hal yang paling berharga menjadi pelajaran bagi umat islam dari kisah Nabi ishak seperti semua para nabi yang diutus oleh Allah adalah pendidikan keimanan. Dengan keteguhan dalam keimanan Nabi ishak  mampu untuk menahan berbagai tekanan dan penyiksaan dari kaumnya yang ingkar kepada tuhan. Keteguhan iman nabi ishak dan para nabi yang lain. Sehingga mereka semuanya menjadi para hamba Allah yang mulian dan kita tidak boleh membedakan salah satu diantara mereka. Dan kita harus meingimani mereka semuanya. Seperti  Allah jelaskan didalam Al-qur’an surat Ali-imran ayat 84:
قل أمنا باالله وماأنزل عليناوماأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى و عيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلمون )ال عمران : ٨٤(
Artinya: Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang  diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri.(Qs. Ali Imran: 84)

Keiman kita kepada mereka tanpa keraguan didalamnya. Apabila itu sudak kita lakukan kita akan menjadi orang yang diteguhkan keimanan oleh Allah sehingga mendapat kedudukan didunia dan di akhirat. Orang yang teguh Imannya pasti akan Allah teguhkan kedudukannya didunia dan di akhirat. Seperti firman Allah didalam Al-qur’an:
يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنياوفى الأخرة ويضل الله الضا لمين ويفعل الله ما يشاء )ابراهيم : ٢٧(
Artinya: Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ‘ucapan yang teguh’ dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.(Qs. Ibrahim: 27 )
Makna ‘ucapan yang teguh’ dalam ayat di atas ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Al Bara’ bin ‘Aazib radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang muslim ketika ditanya di dalam kubur (oleh Malaikat Munkar dan Nakir) maka dia akan bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah (Laa Ilaaha Illallah) dan bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah utusan Allah (Muhammadur Rasulullah), itulah (makna) firman-Nya: {Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ‘ucapan yang teguh’ dalam kehidupan di dunia dan di akhirat}.”. (HR. Al Bukhari dan Imam Muslim)[1]
Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keteguhan iman dan keistiqamahan dalam agama hanyalah Allah ta’ala anugerahkan kepada orang beriman yang memiliki ‘ucapan yang teguh’, yaitu dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar.
Maka berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bagi kita salah satu keutamaan dan manfaat besar mengikuti manhaj salaf, karena tidak diragukan lagi hanya manhaj salaf-lah satu-satunya manhaj yang benar-benar memberikan perhatian besar kepada pemahaman dan pengamalan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar, dengan selalu mengutamakan pembahasan tentang kalimat Tauhid (Laa Ilaaha Illallah), keutamaannya, kandungannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan dan mengurangi kesempurnaannya, disertai peringatan keras untuk menjauhi perbuatan syirik dan semua perbuatan yang bertentangan dengan tauhid.
Demikian pula perhatian besar manhaj salaf terhadap kalimat syahadat (Muhammadur Rasulullah), dengan selalu mengutamakan pembahasan tentang keindahan dan kesempurnaan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, disertai peringatan keras untuk menjauhi perbuatan bid’ah dan semua perbuatan yang bertentangan dengan Sunnah.
Berkata Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu: “Al Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat dari ancaman azab Allah ta’ala / orang-orang yang mengikuti manhaj salaf) adalah orang-orang yang (sangat) mengutamakan Tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah, seperti berdoa, meminta pertolongan, memohon keselamatan dalam keadaan susah maupun senang, berkurban, bernazar, dan ibadah-ibadah lainnya, serta keharusan menjauhi syirik dan fenomena-fenomenanya yang terlihat nyata di kebanyakan negara Islam… Dan mereka adalah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam ibadah, tingkah laku dan (semua sisi) kehidupan mereka, sehingga jadilah mereka sebagai orang-orang yang asing di tengah masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menggambarkan keadaan mereka: “Sesungguhnya islam awalnya datang dalam keadaan asing, dan nantinya pun (di akhir jaman) akan kembali asing, maka beruntunglah (akan mendapatkan surga) orang-orang yang asing (karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam)” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain: “… Mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia dalam keadaan rusak”. Berkata Syaikh Al Albani: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu ‘Amr Ad Daani dengan sanad yang shahih.”[2]
    Beriman dengan benar sesuai dengan yang di perintahkan oleh Allah dan rasulnya merupakan sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Akan tetapi apabila dilaksanakan dengan keteguhan yang sesuai dengan kebenaran maka Allah akan memberikan balasan yang besar kepadanya seperti dijelaskan dalam firman Allah:
ياأيهاالذين أمنوا اتقوا الله , وكونوا مع الصاقين ) التوب  :  ١٩٩  (
Artinya: Hai sekalian orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar.(Qs. at-Taubah: 119)
فلو صدقوا اللَّه لكان خيرا لهم). محمد :٢١ (
Artinya:   Dan andaikata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. (Qs..Muhammad: 21)
Dan hadits dari Rasulullah SAW :
عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إن الصدق يهدي إلى البروإن البر يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا,وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) مُتَّفّقٌ عَلَيْهِ(.
Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya kebenaran - baik yang berupa ucapan atau perbuatan - itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang itu nescaya melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kecurangan dan        sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka dan    sesungguhnya seseorang itu nescaya berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli berdusta. (HR. Muttafaq 'alaih).26

            Sabda Nabi s.a.w. Yuriibuka, boleh dengan difathahkan ya'nya (dan boleh pula didhamahnya, ertinya: "Tinggalkanlah olehmu apa saja yang engkau ragukan perihal boleh atau halalnya sesuatu dan beralihlah kepada yang tidak ada keragu-raguan perihal itu dalam hatimu." Kata Shidqun yang bererti benar itu, maksudnya tidak hanya benar dalam pembicaraannya saja, tetapi juga benar dalam amal perbuatannya. Jadi benar dalam kedua hal itulah yang menurut sabda Nabi s.a.w. dapat menunjukkan ke jalan kebajikan dan kebajikan ini yang menunjukkan ke jalan menuju syurga.
            Secara ringkasnya, seseorang itu baru dapat dikatakan benar, manakala ucapannya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan, atau dengan kata lain ialah manakala amal perbuatannya itu masih bertentangan dengan ucapannya, tetaplah ia dianggap sebagai manusia yang berdusta atau kadzib. Misalnya seorang yang mengaku beragama Islam, tetapi shalat tidak dilakukan, puasa tidak dikerjakan, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat saja tidak dapat, maka dapatkah orang semacam itu dikatakan benar ucapannya. Tentu tidak dapat. Ia tetap berdusta yang oleh Rasulullah s.a.w. disabdakan bahawa kedustaan itu menunjukkan ke jalan kecurangan dan kecurangan itu menunjukkan ke jalan menuju neraka.


[1] Imam Bukhari, Shahih Al Bukhari, ( Beirut:  Daar Ibni Katsir, 1407 H ) No. 4422
               [2] Syaik muhammad bin jamil zainu, Minhaajul Firqatin Naajiyah(Terjemahan: Abu Shafia), cet, I, (Bandung: Media Hidayah, 2003 ), hal. 20
               26 Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin (Terjemahan Agus Hasan Basri dan M. Syu’ib), cet II, ( Jakarta: Duta Ilmu, 2004), hal 109.