Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN


BAB II
BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN


A.    Latar Belakang Keluarga

Abdullah Nasih Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 di Daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia.[1] Ayahnya Syeikh Said Ulwan adalah seorang yang dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Selain dari menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok Madinah Halb, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang sakit, lidahnya senantiasa membaca Alquran dan menyebut nama Allah.
Syeikh Said Ulwan sentiasa mendoakan semoga anak-anaknya lahir sebagai seorang ulama ‘murabbi’ yang dapat memimpin masyarakat. Allah mengabulkan doa beliau dengan lahirnya Abdullah Nasih Ulwan sebagai ulama (murabbi) pendidik rohani dan jasmani yang disegani di abad ini.
B.    Latar Belakang Pendidikan

Abdullah Nashih Ulwan adalah salah satu putera dari Syaikh Ulwan sesepuh agama di Kota Halab dan beliau menyelesaikan studinya di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Jurusan Ilmu Syari’ah dan Pengetahuan Alam di Halab, pada tahun 1949. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University, Mesir. Beliau belajar di Fakultas Ushuluddin yang diselesaikannya pada tahun 1952. Dan pada tahun 1954, beliau dapat menyelesaikan studi S2 pada Fakultas yang sama dengan mendapat ijazah spesialisasi pendidikan, setaraf dengan Magister of Arts (M.A.). Namun setelah selesai dari S2 beliau tidak bisa langsung melanjutkan S3 karena di saat sedang belajar, beliau diusir dari negara Mesir karena masalah politik yang melanda negeri itu pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Adapun ada sedikit referensi yang penulis dapatkan mengatakan bahwa Abdullah Nashih Ulwan bergelar Profesor adalah ucapan dari Syaikh Wahbi Sulaiman Al-Ghawajji Al-Gani dalam mengomentari buku Tarbiyah Al-Aulad fi al-Islam, dimana Ulwan disebutnya “Al-Ustadz As-Syaikh”.[2] Panggilan al-ustadz di dalam bahasa Arab menunjuk pada gelar Profesor. Namun demikian Nashih Ulwan pada tahun 1954, ditetapkan sebagai tenaga pengajar untuk materi pendidikan Islam di Sekolah-sekolah Lanjutan Atas di Halab, di samping itu beliau aktif sebagai seorang da’i di sekolah-sekolah dan di masjid.
C.    Karya Yang di Hasilkan

Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau menulis karya ilmiahnya dalam bidang dakwah, bidang fiqhiyah dan dalam bidang pendidikan sebagai spesialisasinya. Dalam karya-karyanya beliau dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam Alquran, As-Sunnah atau Atsar para salaf saleh, terutama dalam bukunya Tarbiyah al-Aulad fi al Islam, Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbi Sulaiman Al-Ghawajji Al-Albani yang berkata :
Saya belum pernah menjumpai ada seseorang yang menulis tentang pendidikan anak ditinjau dari sudut pandangan Islam secara lebar, luas dan jujur seperti yang telah dilakukan oleh Al-Ustadz Syaikh Abdullah Nashih Ulwan ini”. beliau melanjutkan pujiannya terhadap Syaikh Abdullah Nashih Ulwan dengan mengatakan bahwa: “Saya belum pernah melihat seorang penulis yang memperbanyak bukti-bukti Islami yang terdapat dalam Alquran, As-Sunnah dan peninggalan para salaf (intelektual pendahulu) yang saleh untuk menetapkan hukum, wasiat dan adab, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ustadz Syaikh Abdullah Nashih Ulwan”. Pada kesempatan yang lain beliau juga mengatakan bahwa: “Saya belum pernah melihat seorang penulis yang mandiri di dalam pembahasan-pembahasan pendidikan yang penting ini dengan referensi pada tulisan-tulisan kaum muslimin secara murni, tanpa mengambil referensi kepada pendapat-pendapat mereka kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk maksud tertentu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syaikh Abdullah Nashih Ulwan.[3]

Mengenai karya-karya beliau secara singkat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu karya tulisnya yang berkaitan dengan masalah-masalah umum dan kajian Islam (studi Islam) dengan pendidikan dan dakwah. Di antara kitab karangan beliau yang masyhur ialah:  1).Pendidikan anak-anak di dalam Islam (2 jilid).1 dan 2, 2). Hukum zakat menurut empat mazhab, 3). Madrasah Duat, 4). Takaful Ijtimaei dalam Islam, 5).Insurans Menurut pandangan Islam, 6). Pemuda Islam dalam menghadapi serangan musuh, 7). Menolak keraguan yang didatangkan musuh.[4]
Beliau juga banyak menulis kitab mengenai tarbiah Islamiah, kitabnya yang berkaiatan dengan tarbiah Islamiah sangat menyentuh jiwa pembaca. Ini kerana tulisan yang terbit dari hati, insya Allah akan jatuh ke hati. Di antaranya ialah: 1). Kepada Pewaris Anbiya, 2).Thaqafah Daeiah, 3). Ruhaniah Daeiah 4). Kisah Hidayah (2 jilid) 5). Sifat Jiwa dan diri Dai.
Berkaitan dengan judul skripsi ini “Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan anak Study Naskah Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam”, penulis menjadikan karya Abdullah Nashih Ulwan yang berjudul Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam” sebagai sumber primer.
Kitab “Tarbiyah al-Aulad fil Islam” telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam 3 versi. Versi pertama diterjemahkan oleh Syaifullah Kamalie, Lc dan Hery Noer Ali dengan judul “Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam”, oleh Penerbit CV. As-Syifa’ Semarang, terdiri dari dua jilid. Versi kedua diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmas Masjkur. Versi ketiga diterjemahkan oleh Drs. Jamaluddin Miri Lc, dengan judul “Pendidikan Anak Dalam Islam” oleh Penerbit Pustaka Amani Jakarta.
D.    Karir yang di Capai

Abdullah Nashih Ulwan memulakan khidmat sepenuh masa sebagai pendakwah setelah pulang dari al Azhar. Beliau telah dilantik sebagai guru sebuah Kolej di Bandar Halb. Beliaulah orang yang pertama memperkenalkan mata pelajaran Tarbiah Islamiah sebagai mata pelajaran asas dalam pembelajaran di Universitas tersebut. Seterusnya mata pelajaran Tarbiah Islamiah ini menjadi mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar di seluruh Syria.
Beliau telah meletakkan matlamat perguruan sebagai senjata tarbiah yang sangat berkesan dalam mendidik generasi negara akan datang. Prinsip yang dipergunakan ialah guru sebagai ibu bapak kepada pelajar, mendidik mereka seperti mendidik anak-anak sendiri. Beliau telah meletakkan dasar yang sangat tinggi dalam pendidikan, yaitu membawa dan membimbing pelajar ke arah mencintai Islam dan beramal dengannya serta sanggup melakukan apa saja untuk mengagungkan Islam.
Semasa menjadi guru di Universitas tersebut, Abdullah Nashih Ulwan telah menerima berbagai tawaran menyampaikan kuliah dan dakwah di berbagai tempat, di samping menjadi pensyarah jemputan di beberapa buah Universiti di Syria.[5] Tidak pernah mengenal penat dan letih untuk menyebarkan risalah Allah. Sepenuh masanya diberikan untuk dakwah Islamiah. Masjid-masjid di Daerah Halb sentiasa melimpah dengan orang ramai yang datang untuk mendengar kuliahnya, di mana sahaja beliau pergi menyampaikan ceramah dan kuliah pasti dibanjiri ribuan manusia. Masyarakat yang dahagakan ilmu pengetahun dan tarbiah Islamiah akan menjadikan beliau sebagai tempat rujukan.
Abdullah Nashih Ulwan turut berjuang menghapuskan faham jahiliyyah dalam pemikiran masyarakat dengan cahaya hidayah rabbani. Beliau telah menggunakan Masjid Umar bin Abd Aziz sebagai tempat tarbiah generasi pemuda di Syria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah Fiqh, Tafsir dan Sejarah. Di samping memberi kuliah pengajian, Abdullah Nasih Ulwan telah mendidik pemuda-pemuda dengan kepandaian pidato dan penulisan serta kepandaian uslub berdakwah.
Hasil daripada tarbiah ini, lahirlah ratusan generasi muda yang berakhlak mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiah di Syria. Walaupun sibuk dengan tugas menyampaikan risalah Islam di berbagai tempat, Abdullah Nashih Ulwan juga sangat dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang yang berbudi luhur. Menjalinkan hubungan baik sesama anggota masyarakat dan sentiasa menjalankan khidmat masyarakat apabila diperlukan. Beliau juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama-ulama Syria serta menganggotai Majlis Ulama Syria. Beliau sangat dihormati di kalangan mereka.
E.    Kondisi Sosial Politik

Problem identitas bagi bangsa arab tampaknya masih belum terpecahkan secara tuntas. Pencarian jati diri tersebut masih berlangsung hingga kini. Akibatnya berbagai letupan dari proses pergumulan tersebut semakin hari semakin nyata dan acap kali melahirkan konflik. Krisis identitas bagi bangsa Arab sesungguhnya berakar pada hancurnya bangunan sosial politik sebagai akibat kolonialisme dan pendudukan militer Barat semenjak abad 17 dan 18, hingga paruh pertama abad ke 20. Bangunan sosial politik yang berbasiskan keislaman dan kearaban tertantang dan terpinggirkan oleh masuknya berbagai pemikiran barat di Timur Tengah. Selama kolonialisme, bangsa barat memaksakan adopsi nilai-nilai, pemikiran, ideologi, sistem politik dan sosial yang berakar pada barat, dan mencangkok mentah-mentah model-model kelembagaan Barat pada negeri-negeri Islam. Selain melalui pemaksaan oleh kaum kolonialis, keunggulan barat dalam hal pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi militer, menyebabkan banyak generasi Islam yang tertarik dan terpesona oleh Barat. Oleh merekalah ideologi Barat tersemai secara perlahan-lahan di negeri-negeri muslim Arab.[6]
Tokoh Pendidikan yang hidup pada masa itu adalah Abdullah Nashih Ulwan. Selain mengajar, ia juga banyak menulis yang menghasilkan karya-karya. Abdullah Nasih Ulwan mendasarkan segala ide dan pemikirannya pada Alquran dan hadits Rasulullah, kemudian memberikan ilustrasi penjelasannya pada apa yang diperbuat Rasulullah, para sahabatnya dan para salaf yang shahih.[7]
Sebagai seorang penganut Sunni dan aktifitas dalam organisasi Ihwanul Muslimin, hampir-hampir dia tidak mengambil referensi para pemikir Barat kecuali dalam keadaan tertentu, pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran jama’ah Ikhwanul muslimin, dimana ia sebagai aktivis dalam organisasi tersebut. Pada waktu itu berkembang aliran Alawi yang ada di Suriah. Aliran tersebut pada sistem keagamaan dan kepercayaan, pesta dan adat istiadat telah dipengaruhi oleh agama Kristen, hal ini disebabkan karena Suriah pernah dijajah oleh negara-negara Barat, dimana pemeluk agama Kristen telah hidup berabad-abad di Suriah. Namun demikian, Abdullah Nashih Ulwan tidak terpengaruh oleh aliran tersebut. Justru pemikirannya Ulwan banyak dipengaruhi oleh pemikiran ikhwanul muslimin, yang dapat dari Mesir. Ia hidup pada masa Suriah berada pada di bawah kekuasaan asing sampai tahun 1947.[8]
F.     Kondisi Sosial Intelektual

Salah satu gerakan yang berupaya untuk mengembalikan keaslian Islam adalah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hassan Al-Banna pada April 1928 di Ismailliyah. Gerakan ini tidak terlepas dari sosiokultural Timur Tengah terutama Mesir pada saat itu. Hassan Al-Banna berusaha menyadarkan umat Islam akan bahaya kolonoalisme Barat serta seruan untuk kembali kepada Islam murni. Ia juga menghidupkan kembali pemikir-pemikir terdahulunya semisal Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Gerakan ini menentang adanya Imprealisme Barat dan menentang pemerintah yang mengadopsi sistem sekuler-Barat. Karena sekulerisasi merupakan sistem yang tidak Islami. Maka menurut IM, hal itu menjadi salah satu musuh yang harus dihapus dan segera digantikan dengan sistem Islam  yang syumul (menyeluruh dalam semua aspek kehidupan).
Ikhawanul Muslimin memegang prinsip-prinsip; din wa daulah, Sumber utama Alquran dan Hadist, dan puritanisme yang kembali kepada nilai-nilai Islami. Untuk merealisasikan beberapa prinsip tersebut IM menggunakan metode tadarruj yang meliputi tiga tahap; fase pengenalan (marhalah al-ta’rif, fase pembinaan dan pengkaderan (marhalah al-takwin) dan fase pelaksanaan (marhalah al-tadwin). Tujuan utama Ikhwanul Muslimin adalah pendidikan. Pendidikan menurut Ikhwanul Muslimin mencakup berbagai aspek yaitu; aspek agama dan moral, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial. Imam dalam perjalanannya tidak tanpa hambatan dan tantangan khususnya dari pemerintahan mesir yang menganggap IM sebagai ancaman stabilitas negara. Pada bulan november 1948 PM Muhammad Fahmi Naqrosyi membukukan IM dan menangkap para tokohnya. Pada bulan Desember pada tahun yang sama IM dituduh menculik dan membunuh Naqrosyi akibatnya pada tanggal 12 Februari 1949 Hasan Al-Bana terbunuh oleh pembunuh misterius. Pemimpin IM diganti oleh Hasan Hudaiby (1891-1973 M). Setelah itu pada tahun 1952 terjadi revolusi juli yang di pimpin oleh Gamal Abdul Naser (1954-1970 M) yang menggulingkan pemerintahan Faruq yang monarki. Ketegangan IM dan pemerintahan Naser kian hari kian memanas. Akhirnya Naser melarang organisasi ini pada tahun 1954. Pemerintahan Naser melakukan penangkapan terhadap kader IM.[9]
Tokoh Pendidikan yang hidup pada masa itu adalah Abdullah Nashih Ulwan. Selain mengajar, ia juga banyak menulis yang menghasilkan karya-karya. Abdullah Nasih Ulwan mendasarkan segala ide dan pemikirannya pada Alquran dan hadits Rasulullah, kemudian memberikan ilustrasi penjelasannya pada apa yang diperbuat Rasulullah, para sahabatnya dan para salaf yang shahih.[10] Sebagai seorang penganut Sunni dan aktifitas dalam organisasi Ihwanul Muslimin, hampir-hampir dia tidak mengambil referensi para pemikir Barat kecuali dalam keadaan tertentu, pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran jama’ah Ikhwanul muslimin, dimana ia sebagai aktivis dalam organisasi tersebut. Pada waktu itu berkembang aliran Alawi yang ada di Suriah. Aliran tersebut pada sistem keagamaan dan kepercayaan, pesta dan adat istiadat telah dipengaruhi oleh agama Kristen, hal ini disebabkan karena Suriah pernah dijajah oleh negara-negara Barat, dimana pemeluk agama Kristen telah hidup berabad-abad di Suriah. Namun demikian, Abdullah Nashih Ulwan tidak terpengaruh oleh aliran tersebut. Justru pemikirannya Ulwan banyak dipengaruhi oleh pemikiran ikhwanul muslimin, yang dapat dari Mesir. Ia hidup pada masa Suriah berada pada di bawah kekuasaan asing sampai tahun 1947.[11]
Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang yang berani dalam menyatakan kebenaran, tidak takut atau gentar kepada siapapun dalam menyatakan kebenaran sekalipun pada pemerintah. Semasa di Suriah, ia telah menegur beberapa sistem yang diamalkan oleh pemerintah pada masa itu yang telah terkontaminasi oleh ajaran Barat yang pernah menjajahnya dan ia juga selalu menyeru agar kembali kepada sistem Islam, sehingga memaksanya meninggalkan Suria menuju ke Jordan.[12] Ulwan hidup pada masa terjadinya propaganda modernisasi pemikiran Islam, manakala terjadi dialog antara Barat dan Islam. Ulwan melihat buah pemikiran dalam Islam adalah untuk umat Islam sendiri, maka dalam Islam sendiri terdapat pokok-pokok pengetahuan yang orsinil perlu digali dan dikemukan oleh umat Islam sendiri. Ulwan memperbanyak bukti-bukti Islam yang terdapat dalam Alquran, al-Sunnah, dan peninggalan intelektual pendahulu yang saleh untuk menetapkan hukum, wasiat dan adab.
Abdullah Nashih Ulwan juga merupakan penulis mandiri di dalam pembahasan-pembahasan pendidikan yang terpenting ini dengan referensi pada tulisan-tulisan kaum muslimin secara murni, tanpa mengambil referensi kepada pendapat-pendapat pemikir dari Barat kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa untuk maksud tertentu. Karena beliau menulis untuk kepentingan kaum muslim dan untuk mengarahkan mereka, sehingga beliau membatasi metodenya kepada Islam, dan lagi pula karena beliau memiliki budaya dan kultur yang berlandaskan Islam serta berbagai pengalaman kaum muslimin terdahulu dan dewasa ini. Maka membuatnya tidak memerlukan pendapat orang lain.[13] Sejatinya, Ulwan adalah pemikir Islam orisinal, gambaran ini diilustrasikan dalam karya besarnya, Tarbiyah al-Aulad fil Islam.
G.   Tokoh Yang Mempengaruhinya

Adapun tokoh – tokoh yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
1)     Dr. Muhammad Walid.
2)     Asy-Syahid Abdul Qadir `Audah, Sayyid Qutb.
3)     Al-Ustaz Abdul Badi' Shaqar (Rahimahumullah Jami'an).
4)     Dr. Syeikh Mustafa al Sibaei.[14]
H.    Metode (Corak) Berfikir Abdullah Nashih Ulwan

Pemikiran dapat dianalisis dan dirumuskan batasan-batasannya kedalam beberapa kategori. Salah satu contoh ia mencoba merumuskan batasan tentang pemikiran tradisional dalam Islam yaitu suatu pemikiran keIslaman yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran ulama fiqh (hukum Islam), hadits, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ketujuh hingga abad ketiga belas. Sedangkan yang disebut dengan pemikiran Islam modern bahwa ajaran-ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun dan bersaing dengan peradaban modern. Dengan kata lain berusaha menghadirkan Islam dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Kategori diatas sering tercermin kedalam pribadi seorang tokoh pemikir. Kemudian bagaimana seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang yang berfikiran tradisional atau modern, maka dapat dilihat dari hasil perenungan tentang Keislaman.
Anak memerlukan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak. Jika anak memiliki prestasi, ia perlu dipuji dan diberikan hadiah untuk memotivasi agar prestasinya lebih meningkat. Motivasi itu diharapkan dapat memberi peran yang besar dalam jiwa anak dan juga terhadap kemajuan gerakannya yang positif, membangun potensi-potensi dan kecondongan yang dimiliki anak. Jika anak melakukan kesalahan, pemberian pelajaran menjadi suatu yang luas dan sangsi-sangsi itu diberikan melalui tahapan dan langkah-langkah. Misalnya, pada tahap pertama memperlihatkan cemeti atau alat menghukum lainnya sehingga anak dapat segera memperbaiki diri dan berusaha untuk berpegang kepada yang benar serta memperbaiki perilaku mereka yang salah.
Jika anak masih melakukan kesalahan, tahap kedua merupakan hukuman fisik pertama bagi anak. Dengan hukuman ini anak akan merasakan bagaimana sakitnya sanksi dari tindakan yang salah. Dengan demikian, jika kedua tahapan sudah dilalui dalam pengajaran ternyata cara itu belum juga dapat meluruskan anak dan masih saja membangkang, perlu adanya pukulan. Akan tetapi, pukulan harus sesuai dengan aturan syariat. Jangan sampai pukulan itu menuruti hawa nafsu dan kemarahan serta keluar dari nilai-nilai pendidikan. Memukul anak harus berkaitan dengan proses pendidikan hal yang bersifat darurat, jangan sekali-kali hanya untuk melepaskan rasa panas hati dan emosi orang tua. Dengan demikian, hadiah dalam ukuran yang tepat serta hukuman yang wajar akan bermanfaat bagi keberhasilan pendidikan.
Pendidikan agama Islam harus ditanamkan sejak anak usia dini (kanak-kanak), karena pada masa usia ini anak berada dalam proses pencarian nilai-nilai hidup yang sesuai dengan hati nuraninya. Pada usia ini, seorang anak sangat rentan dengan pengaruh sekitarnya sebagai pengalaman pertamanya dan peletak dasar-dasar kepribadiannya. Maka di sinilah letak pentingnya pendidikan budi pakerti (akhlak) diberikan kepada manusia semenjak ia kecil (kanak-kanak). Sehingga ketika ia dewasa, sudah mempunyai dasar-dasar normatif yang sesuai dengan ketentuan Islam.
Dalam hal ini, tugas pendidikan bukan meningkatkan kecerdasan saja, melainkan harus mampu mengembangkan seluruh aspek jasmani maupun aspek rohani. Sebab pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan nurani) dengan jasmani (panca indera serta keterampilan-keterampilan).
Untuk membina dan mengembangkan kepribadian anak, maka perlu dikenalkan dengan prilaku-prilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga melalui pembinaan dan mengembangkan kepribadian anak ialah dengan memberikan pendidikan budi pakerti (akhlak) ditanamkan sejak lahir hingga dewasa.
Dalam skripsi ini penulis menganalisa dan menyelidiki renungan-renungan atau pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan anak. Corak pemikiran beliau mendukung terhadap ide modernisme dalam islam yaitu dengan dibukanya pintu ijtihad bagi kaum muslimin dan menutup rapat-rapat pintu taqlid sebagaimana Ajaran Ikhwanul Muslimin termasuk pemikirannya tentang pendidikan jasmani yang berdasarkan Alquran dan As-Sunnah.


[1] Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil-Islam, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, Cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 5.
               [2]Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah Al-Aulad fi al-Islam, (Juz I), cet. 33, (Beirut: Darussalam, t.th), hal. 19.
               [3] Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I, Terj. Jamaluddin Miri,
Lc., (Solo: Insan Kamil, 2010), hal. xxx-xxxi.
[4] Ulwan,  Pedoman..., hal. 542-543.
[5] Ulwan,  Pedoman ... , hal. 542.
               [6] M Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, (Jakaarta: Erlangga, 2002), hal. 3.
               [7] Abdul Kholiq, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 1999), hal. 53-54.
               [8] Ibid., hal. 248.
               [9] Asep Syamsul M Romli, Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 6.
               [10] Abdul Kholiq, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 1999), hal. 53-54.

               [11]Ibid., hal. 248.
               [12] Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), hal. 1119.

               [13] Wahbi Sulaiman al-Ghawajj al-Albani, “Sebuah Pengantar”, dalam Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaludin Miri, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. xxx-xxxi.
[14] Ibid.,hal. Vii.